نیاز به مشاوره دارید؟ 09901855200

نکاتی در مورد ترجمه مقالات ISI

  • متن مبدا – متنی که قرار است به زبان انگلیسی ترجمه شود – را بررسی و ویرایش کنید. غلط املایی، نقطه گذاری یاانتخاب کلمهنادرست می تواندمعنای متناصلی را به طور ناخواسته تغییر دهد و می تواند منجر به ترجمه هاینادرستیا گمراه کننده شود.
  • به نحوه قرار دادن اعداد در متن مقصد توجه کنید و اعداد را به گونه ای در زبان مقصد بیاورید که ترجمه انگلیسی طبیعی به نظر برسد.
  • به دوستان یا به طور کلی افراد دو زبانه – هر کسی که به عنوان مترجم تربیت نشده است – اتکا نکنید. اتکا به افراد دو زبانه و کسانی که در رشته مترجمی زبان انگلیسی تربیت نشده اند می تواند بسیار خطرناک باشد. متنی که قرار است از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شود معمولاً توسطگروهیاز کارشناساننوشته شده است، بنابراینبایدتوسط مترجمانیترجمه شود که دارای دانش زبانی و فنی آن رشته باشند.
  • یک مرکز ترجمه ای را انتخاب کنید که بتواند خدمات ترجمه، ویرایش، غلط گيرى را توسط افراد متخصص ارائه دهد. هر یک از مراحل فوق بایستی توسط افرادی صورت گیرند که دارای دانش فنی رشته مربوطه باشند.
  • همچنین از مرکز ارائه خدمات ترجمه در مورد قابلیت ارائه خدمات طراحی و چاپ مقالات ISI سوال کنید. قابلیت پشتیبانی از متن ترجمه شده از زبان فارسی به انگلیسی که در واقع منعکس کننده متن اصلی است یک حس اعتماد به مشتری می دهد. همه مراکز ارائه خدمات ترجمه چنین خدماتی را ارائه نمی کنند. در ایران موسسات معتبری وجود دارند که این خدمات را ارائه می دهند
  • شما می توانید با مشارکت خود در فرآیند ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI در تولید دیکشنری هایی سهیم شوید که می توانند دوباره در آینده برای ساده سازی فرآیند و حصول اطمینان از انسجام متون مورد استفاده قرار گیرند.

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید