نیاز به مشاوره دارید؟ 09901855200

ترجمه

بسیاری از مردم فکر می کنند که هر فرد تحصیل کرده ای که بیش از یک زبان می داند می تواند ترجمه کند. آن به مراتب از حقیقت فاصله زیادی دارد. فقط مترجمان دارای دانش قبلی خوب، موضوع رشته، شایستگی اجتماعی و فرهنگی و البته، مهارت های پیشرفته زبانی از عهده این کار بر خواهند آمد.

ترجمه عبارت است از فرآیند انتقال اطلاعات به کمک دانش زبانی و فرهنگی. این حقیقت که ما برای هر کلمه قادر به تولید معادل در زبان انگلیسی باشیم به این معنی نیست که ما می توانیم یک ترجمه مناسب انگلیسی به فارسی یا بالعکس را از متن ارائه دهیم. در ترجمه فارسی به انگلیسی، از آنجایی که در این ترجمه زبان مقصد زبان مادری فرد ایرانی نیست، لذا مترجم می بایست تحقیقات فراوانی در مورد موضوع متنی که قرار است از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه کند انجام دهد، بدین منظور مترجم نخست باید متن فارسی را چندین بار بخواند تا به تصویر کاملی از متن دست پیدا کند. برای انجام این کار، بهره گیری از فرهنگ لغت های تخصصی رشته ها، جستجوی معانی کلمات در این فرهنگ لغت ها و سایر منابع در دسترس مترجم از جمله اینترنت و مقالات مرتبط با این رشته به زبان فارسی و سایر مطالب به زبان انگلیسی امری ضروری به نظر می رسد. ترجمه به طور ضمنی بیان می کند که ما دارای ظرفیت ورود به ذهن، جهان، و فرهنگ گویندگان و نویسندگان هستیم و ما می توانیم تفکر آنها را به شیوه ای بیان کنیم که فقط با متن اصلی موازی نیست، بلکه در زبان مقصد نیز قابل قبول است. به هنگام ترجمه کردن، ما باید به متن اصلی وفادار باشیم و سعی کنیم که محتوای متن را بدون هیچ کم و کاستی از نظر مفهوم به زبان مقصد در متن ترجمه شده بیان کنیم. درست نیست که فقط به معنای سطحی تمرکز کنیم. کلمات، اصوات و دستور زبان مهم هستند، اما باید به ایده ها و مفاهیم توجه شود که معنی عمیق نامیده می شوند.

در هنگام تلاش برای ترجمه، تغییر شکل نباید فراموش شود. ساختار جمله در زبان های مختلف متفاوت است، بنابراین هدف پیدا کردن ساختار سطحی معادل در دو زبان است که با معنای عمیق مورد نظر مطابقت دارد. ترجمه شامل تغییر شکل پیام از یک زبان به شکل مناسب در زبان دوم بدون تغییر معنی عمیق است.

ترجمه کلمه به کلمه نتیجه تمایل به حفظ قالب زبان مبدأ است، اما یک ترجمه خوب محسوب نمی شود. این نوع ترجمه قطعاً به معنای عمیق واقعی و حتی ساختار سطحی در زبان مقصد را از بین خواهد برد. ترجمه کافی به معنای هویت مفهومی در هر دو زبان مبدا و مقصد است.

فرهنگ در ترجمه بزرگترین و مهم ترین نقش را ایفا می کند. فرهنگ می تواند به ارتباطات و ترجمه کمک کند، اما عدم آگاهی از آن می تواند یک مانع بزرگ باشد.. ما افراد مختلفی هستیم نه فقط به خاطر اینکه ما به زبان های مختلف صحبت می کنیم، بلکه به خاطر اینکه ما به طور متفاوت فکر می کنیم، احساس می کنیم و به افراد دیگر ربط می دهیم.

انتخاب نحوه ترجمه باید به دقت انجام گیرد، این امر نیازمند دانش نظری و درک این امر که چگونه انتخاب ها در متون سایر روابط بین فرستنده و گیرنده اطلاعات را انعکاس می دهند. برای اینکه یک مترجم خوبی باشید این یکی از کارهای چالش برانگیز است، زیرا نیازمند تغییر ایمن بین دو جهان گفتمان است.

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید